Pozývame Vás

Pripravujeme v roku 2024

Poslanie SKZL

Slovenská komora zubných lekárov je mimovládna, samosprávna, nepolitická, stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území Slovenskej republiky, zriadená zákonom 13/1992 Zz. , právomoci ktorej sú upravené zákonom 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Slovenská komora zubných lekárov:

  • združuje zubných lekárov v Slovenskej republike, podporuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne poskytovanej stomatologickej starostlivosti;
  • zastupuje svojich členov vo vzťahu k orgánom štátnej správy a samosprávy, rôznym inštitúciám a organizáciám na území Slovenskej republiky i vo vzťahu k občianskej verejnosti
  • chráni a rozvíja slobodný výkon povolania zubného lekára, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme samotného pacienta
  • vyjadruje sa k odbornej a etickej spôsobilosti zubných lekárov na výkon ich praxe súvisiacej s ich povolaním
  • spoluvytvára podmienky na zlepšenie orálneho zdravia obyvateľstva Slovenskej republiky
  • spolupracuje s ministerstvami Slovenskej republiky pri zabezpečení odborného rastu svojich členov a pri odbornom dohľade nad výkonom ich povolania, pri tvorbe právnych predpisov, ktoré súvisia s výkonom povolania zubných lekárov, ako aj pri tvorbe všetkých ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zdravotníctva, sociálnej a pracovno-právnej oblasti
  • rieši sťažnosti na porušenie lekárskej etiky a vydáva stanoviská záväzné pre členov komory k odborným a etickým problémom poskytovania liečebno-preventívnej starostlivosti
  • poskytuje svojim členom bezplatne právne rady v súvislosti s výkonom povolania
  • zastupuje záujmy svojich členov a slovenskej stomatológie v zahraničí, od roku 1992 je riadnym členom Svetovej federácie stomatológov - FDI, ktorá združuje viac ako 1000000 stomatológov z približne 200 národných členských asociácií zo 130 krajín sveta

Kontaktujte nás

Regionálna komora zubných lekárov Prešov
Business Centrum Spinea
Volgogradská 13
, 080 01 Prešov
0905 355 237 | sekretariat@rkzlpo.sk
Nájsť na mape

MOBILNÁ APLIKÁCIA

MOJA KOMORA

Študijný program

Neodkladná podpora
životných funkcií